งานวิจัย/ ผลงานวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

จำนวนผู้เข้าชม

110043
วันนี้วันนี้37
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้72
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้56
เดือนนี้เดือนนี้1749
ทุกวันทุกวัน110043
 

 

 

      ชื่อ-สกุล                          ม.ล.คำยวง วราสิทธิชัย 

      NAME                            M.L.KAMYUANG  WARASITTICHAI 

      ตำแหน่งทางวิชาการ        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

      วุฒิการศึกษา                   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

                                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                            (เพิ่มเติม)       

 

   

       ชื่อ – สกุล                     เจียรนัย  ศิริสวัสดิ์

       NAME                          JEARANAI SIRISAWASDI

       ตำแหน่งทางวิชาการ      รองศาสตราจารย์     

       วุฒิการศึกษา                ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)

                                          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                          (เพิ่มเติม)

 

     

       ชื่อ-สกุล                       โชษิตา  มณีใส

       NAME                         CHOSITA  MANEESAI

       ตำแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์

       วุฒิการศึกษา               อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                          (เพิ่มเติม)

 

       

       ชื่อ นามสกุล                 นวลทิพย์  เพิ่มเกษร

       NAME                         NUANTHIP   PERMKESORN

       ตำแหน่งทางวิชาการ     รองศาสตราจารย์

       วุฒิการศึกษา                ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                          (เพิ่มเติม)   

 

       

       ชื่อ-สกุล                        นาวิน  วรรณเวช

       NAME                          NAVIN WANNAWETCH

       ตำแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์

       วุฒิการศึกษา                อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาบาลีและสันสกฤต)

                                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                           (เพิ่มเติม)

 

  

       ชื่อ-นามสกุล                   น้ำเพชร  จินเลิศ

       NAME                           NAMPETCH JINLERT

       ตำแหน่ง                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

       วุฒิการศึกษา                  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

                                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                                            (เพิ่มเติม)

 

     

        ชื่อ-นามสกุล                  นิตยา  แก้วคัลณา

        NAME                          NITTAYA   KAEWKALLANA

        ตำแหน่งทางวิชาการ      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

        วุฒิการศึกษา                 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย)

                                            มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                            (เพิ่มเติม)

 

        

      ชื่อ – สกุล                        นิติพงศ์  พิเชฐพันธ์

      NAME                             NITIPONG  PICHETPAN                    

      ตำแหน่งทางวิชาการ         อาจารย์

      วุฒิการศึกษา                   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร์

                                            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                                            (เพิ่มเติม) 

 

   

      ชื่อนามสกุล                      ประคอง  เจริญจิตรกรรม

      NAME                              PRAKONG JAROENJITRKAM

      ตำแหน่งวิชาการ               รองศาสตราจารย์

                                             Associate Professor 

      วุฒิการศึกษา                    อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)   

                                             (เพิ่มเติม)

       

       ชื่อ – สกุล                        ประเสริฐ  รุนรา

       NAME                             PRASIRT RUNNA

       ตำแหน่งทางวิชาการ         อาจารย์ ดร.

       วุฒิการศึกษา                   พุทธศาสนบัณฑิต (พุทธจิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับสอง

                                             มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

                                             (เพิ่มเติม)

 

        ชื่อ นามสกุล                   ปองจิต  อ่อนเผ่า        

        NAME                           PONGCHIT  ONPAU 

        ตำแหน่งทางวิชาการ       รองศาสตราจารย์   

        วุฒิการศึกษา                 ครุศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                            (เพิ่มเติม) 

 

 

  

       ชื่อ-สกุล                           พรทิพย์  เฉิดฉินนภา

       NAME                             PORNTHIP  CHERTCHINNAPA

       ตำแหน่งทางวิชาการ         ผู้ช่วยศาสตราจารย์

       วุฒิการศึกษา                   อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

                                              มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                              (เพิ่มเติม)

 

 

      ชื่อ-สกุล                             เยาวลักษณ์  กระแสร์สินธุ์

      NAME                               YAOWALAK  KRASAESIN

      ตำแหน่งทางวิชาการ           ผู้ช่วยศาสตราจารย์

      วุฒิการศึกษา                     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ภาษาไทย)

                                               มหาวิทยาลัยมหิดล

                                               (เพิ่มเติม)

 

     

       ชื่อ-สกุล                             เยาวลักษณ์  อยู่เจริญสุข

       NAME                               YOWVALUX  YOOJAROENSUK

       ตำแหน่งทางวิชาการ           อาจารย์

       วุฒิการศึกษา                     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จารึกภาษาไทย)

                                               มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                                (เพิ่มเติม)

 

   

        ชื่อ-สกุล                            รจเรข  รุจนเวช

        NAME                              RODJAREK   RUTJANAWECH

        ตำแหน่งวิชาการ                ผู้ช่วยศาสตราจารย์

        วุฒิการศึกษา                    อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

                                                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                                                (เพิ่มเติม)

 

 

      ชื่อ-สกุล                               รังรอง  เจียมวิจักษณ์

      NAME                                 ROUNRONG  JIAMWIJAK

      ตำแหน่งทางวิชาการ             ผู้ช่วยศาสตราจารย์

      วุฒิการศึกษา                        ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                 (เพิ่มเติม)

 

 

       

        ชื่อ – สกุล                           วชิราภรณ์  รุ่งโรจน์ชนาทิพย์

        NAME                                WACHIRAPORN   RUNGROJCHANATIP

        ตำแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์

        วุฒิการศึกษา                      อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

                                                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                 (เพิ่มเติม)

 

       

      ชื่อ – สกุล                              วรางคณา  ศรีกำเหนิด

      NAME                                   WARANGKANA   SRIKAMNERD

      ตำแหน่งทางวิชาการ               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

      วุฒิการศึกษา                         อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

                                                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                  (เพิ่มเติม)

 


       ชื่อ-นามสกุล                         วัชราภรณ์ ดิษฐป้าน

       NAME                                 WATCHRAPORN  DISTAPAN

       ตำแหน่ง                              อาจารย์ ดร.

       วุฒิการศึกษา                       อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย (วรรณคดีไทย)

                                                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            

                                                  (เพิ่มเติม)

 

       

        ชื่อ-สกุล                              วันชนะ ทองคำเภา

        NAME                                WANCHANA TONGKHAMPAO

        ตำแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์

        วุฒิทางการศึกษา                 อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

                                                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                  (เพิ่มเติม)

 

        

        ชื่อ - สกุล                             วัลลภา  วิทยารักษ์

        NAME                                 WALLAPA  WITTAYARAK 

        ตำแหน่งทางวิชาการ             รองศาสตราจารย์

        วุฒิการศึกษา                       ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)  

                                                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                   (เพิ่มเติม)

                                                                      

   

       ชื่อ – สกุล                             วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข

       NAME                                  Wichat Booranaprasertsook

       ตำแหน่งทางวิชาการ              อาจารย์ ดร.

       วุฒิการศึกษา                        อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)

                                                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๕๕๒) 

                                                  (เพิ่มเติม)

 

      ชื่อ – สกุล                              วิราพร หงษ์เวียงจันทร์

      NAME                                   WIRAPHORN HONGWIANGCHAN

      ตำแหน่งทางวิชาการ               อาจารย์

      วุฒิการศึกษา                          ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)

                                                   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                   (เพิ่มเติม)

               

  

       ชื่อ นามสกุล                          ศรวนีย์  สรรคบุรานุรักษ์

       NAME                                  SARAWANEE  SANKABURANURAK

       ตำแหน่งทางวิชาการ              ผู้ช่วยศาสตราจารย์

       วุฒิการศึกษา                         อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาศาสตร์

                                                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                   (เพิ่มเติม)

 

     

       ชื่อ-นามสกุล                        สังวาลย์  คงจันทร์

       NAME                                 SANGWAN   CHONGCHAN

       ตำแหน่งทางวิชาการ            อาจารย์

       วุฒิการศึกษา                       อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

                                                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                 (เพิ่มเติม)

 

 

        ชื่อ-นามสกุล                     สิทธิธรรม  อ่องวุฒิวัฒน์

        NAME                             SITTITAM  ONGWUTTIWAT

        ตำแหน่งทางวิชาการ         อาจารย์

        วุฒิการศึกษา                    อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

                                               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                               (เพิ่มเติม)

 

 

      ชื่อ-สกุล                             สุธาสินี  ปิยพสุนทรา

      NAME                               SUTHASINEE  PIYAPASUNTRA

      ตำแหน่งทางวิชาการ           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

      วุฒิการศึกษา                     อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์)

                                               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                               (เพิ่มเติม)

 

 

        

       ชื่อ- สกุล                           สุปาณี  พัดทอง

       NAME                              SUPANEE PATTHONG

       ตำแหน่งทางวิชาการ          รองศาสตราจารย์ ดร.       

       วุฒิการศึกษา                     อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย (วรรณคดีไทย)  

                                               คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                                               (เพิ่มเติม)    

 

   

      ชื่อ-นามสกุล                       สุภาพร  พลายเล็ก

      NAME                               SUPAPORN  PLAILEK

      ตำแหน่ง                            อาจารย์ ดร.

      วุฒิการศึกษา                     อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย

                                               (วรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

                                               (เพิ่มเติม)

 

 

       ชื่อ-นามสกุล                      สุรัตน์  ศรีราษฎร์

       NAME                              SURAT SRIRAT

       ตำแหน่งทางวิชาการ          ผู้ช่วยศาสตราจารย์

       วุฒิทางการศึกษา               อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาษาไทย) 

                                               มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                               (เพิ่มเติม)

 


      ชื่อ-นามสกุล                       เสกสันต์   ผลวัฒนะ

      NAME                               SEKSUN  POLWATTANA

      ตำแหน่ง                            อาจารย์

      วุฒิการศึกษา                     ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

                                              ศิลปศาสตรบัณฑิต

                                              (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (ภาษาไทย) 

                                              (เพิ่มเติม)

 

   

 

        ชื่อ-สกุล                          เสาวณิต จุลวงศ์

        NAME                            SAOWANIT CHUNLAWONG

        ตำแหน่งทางวิชาการ        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

        วุฒิการศึกษา                  อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

                                              (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ)

                                              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                              (เพิ่มเติม)

 

 

       ชื่อ-นามสกุล                      อรพัช  บวรรักษา 

       NAME                              ORAPAT  BORWORNRAKSA

       ตำแหน่งทางวิชาการ          รองศาสตราจารย์

       วุฒิการศึกษา                     อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)

                                               (เพิ่มเติม)

 


      ชื่อ-นามสกุล                      อรสุธี ชัยทองศรี

      NAME                              ORASUTEE  CHAITONGSRI

      ตำแหน่ง                            อาจารย์

      วุฒิการศึกษา                     อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)

                                              จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                              (เพิ่มเติม)

 

       

      ชื่อ – นามสกุล                   อำนาจ ปักษาสุข

      Name                               AMNAT PAKSASUK

      ตำแหน่งทางวิชาการ          อาจารย์

      วุฒิการศึกษา                    อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                              (เพิ่มเติม)

 

 

 

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)   

99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 12121 

Tel.   0-26965677

Fax.  0-2696-5619

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

Tel.    02-6132646  

Fax.    02-2220869

       ภาควิขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มธ.

             www.tu.ac.th

             www.arts.tu.ac.th