งานวิจัย/ ผลงานวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

จำนวนผู้เข้าชม

95576
วันนี้วันนี้54
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้122
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้589
เดือนนี้เดือนนี้948
ทุกวันทุกวัน95576
 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 
สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ศูนย์ท่าพระจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย
 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Thai
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Arts (Thai)
ชื่อย่อ M.A. (Thai)
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
-
 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
 
5. รูปแบบของหลักสูตร
    5.1 รูปแบบ
          หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
    5.2 ภาษาที่ใช้
          จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
    5.3 การรับเข้าศึกษา
          รับทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
    5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
          เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
    6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
          หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
          ฉบับ พ.ศ. 2543
          กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553
          ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2553
          เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
 
          ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
          ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553
  
         ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2553
          เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)   

99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 12121 

Tel.   0-26965677

Fax.  0-2696-5619

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

Tel.    02-6132646  

Fax.    02-2220869

       ภาควิขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มธ.

             www.tu.ac.th

             www.arts.tu.ac.th