งานวิจัย/ ผลงานวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

จำนวนผู้เข้าชม

31405
วันนี้วันนี้11
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้47
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้84
เดือนนี้เดือนนี้1582
ทุกวันทุกวัน31405

 

หลักสูตรปริญญาตรี     

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รังสิต /คณะศิลปศาสตร์ /ภาควิชาภาษาไทย
 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Thai)
ชื่อย่อ B.A. (Thai)
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
 
5. รูปแบบของหลักสูตร
        5.1 รูปแบบ
              หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
        5.2 ภาษาที่ใช้
              หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
        5.3 การรับเข้าศึกษา
              รับเฉพาะนักศึกษาไทย
        5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
              เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
        5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
                     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 
 

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)   

99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 12121 

Tel.   0-26965677

Fax.  0-2696-5619

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

Tel.    02-6132646  

Fax.    02-2220869

       ภาควิขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มธ.

             www.tu.ac.th

             www.arts.tu.ac.th