งานวิจัย/ ผลงานวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

จำนวนผู้เข้าชม

31405
วันนี้วันนี้11
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้47
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้84
เดือนนี้เดือนนี้1582
ทุกวันทุกวัน31405

 

 

 

ปรัชญาในการผลิตบัณฑิตของภาควิชาภาษาไทย 

   สร้างบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ เข้าใจมนุษย์และสังคม

เข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมสามารถใช้เหตุผลวิเคราะห์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการดำรงชีวิตและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นผู้มีจริยธรรม มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

วิสัยทัศน์ ปี 2550-2554

                “วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูวัฒนธรรม ให้บริการสังคม”

 

 

 

พันธกิจของภาควิชาภาษาไทย

1. ภาควิชาสามารถนำผลวิจัยมาสร้างบัณฑิตที่สนองความต้องการของสังคม

2. ภาควิชาสามารถสร้างตำราและผลิตสื่อวิชาภาษาไทยพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

3. ภาควิชาได้บัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

4. บุคลากรของภาควิชาฯ ได้เผยแพร่ความรู้และชื่อเสียง

5. การเผยแพร่ผลงานวิชาการในที่ประชุมหรือการเขียนบทความ

6. ภาควิชาฯ พัฒนาตำราการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ

 

 

 

แผนกลยุทธ์ของภาควิชาภาษาไทย ปี 2550-2554

1. การสร้างบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม

2. การสร้างเสริมประสิทธิภาพทางวิชาการของภาควิชาภาษาไทย

3. การส่งเสริมการวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ

4. การสร้างเสริมศักยภาพของบุคลากร

5. การส่งเสริม ทำนุบำรุง และสร้างจิตสำนึกทางวัฒนธรรม

6. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

 

 

 

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)   

99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 12121 

Tel.   0-26965677

Fax.  0-2696-5619

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

Tel.    02-6132646  

Fax.    02-2220869

       ภาควิขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มธ.

             www.tu.ac.th

             www.arts.tu.ac.th