งานวิจัย/ ผลงานวิชาการ

ความร่วมมือทางวิชาการ

จำนวนผู้เข้าชม

31405
วันนี้วันนี้11
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้47
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้84
เดือนนี้เดือนนี้1582
ทุกวันทุกวัน31405

 

 

โครงสร้างคณะกรรมการประจำภาควิชาภาษาไทย (มติ 27 ก.พ.2556)

วาระ 1 เม.ย.2556-1 เม.ย.2559

รายละเอียดภาระรับผิดชอบของกรรมการภาควิชาฝ่ายต่างๆ

(จากการประชุม 28 – 30 มี.ค. 2553 และ 2 เม.ย.2556)

 

 

หัวหน้าภาคฯ 

1. บริหารและอำนวยการให้การดำเนินงานฝ่ายต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2. วางแผนและดูแลการพัฒนาบุคลากร (พัฒนาการเรียนการสอน, ส่งเสริมด้านวิชาการ, ส่งเสริมด้านการศึกษาต่อ)

3. วางแผนและดูแลการจัดส่งบุคลากรไปทำงานร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย (ร่วมกับเลขานุการภาคฯ เช่น การจัดอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่, กรรมการชุดต่างๆ ที่คณะ/มหาวิทยาลัยขอมาโดยไม่ระบุชื่อ)

4. ดูแลการดำเนินงานวารสารวรรณวิทัศน์

5. วางแผนและจัดทำงบประมาณร่วมกับกรรมการภาคฯ ฝ่ายวางแผนฯ

 

 

กรรมการภาคฯ ฝ่ายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

1. วางแนวทาง/เตรียมการประเมิน, ปรับปรุง, พัฒนาเนื้อหาและตำราวิชา ท.160

(ร่วมกับฝ่ายบริการสังคมและประสานงานต่างประเทศ), ท.161, ท.162, ท.163

2. จัดตารางสอนและผู้สอนโครงการภาคปกติและภาคพิเศษ, ติดต่อประสานงานกับอาจารย์พิเศษ

ด้านการเรียนการสอน การวัดผล และประเมินการสอน ร่วมกับหัวหน้าภาคฯ

3. จัดการเรียนการสอนวิชา ท.160, ท.161, ท.162 และ ท.163 ของโครงการภาคปกติและ

โครงการพิเศษ (จัดทำเค้าโครงการสอน, ประสานงานการจัดแบ่งหมวดหมู่/กลุ่ม และห้องสอน,

จัดเตรียมและส่งรายชื่อนักศึกษาแก่อาจารย์ ฯลฯ)

4. ประสานงานกับงานบริการการศึกษาในการจัดการการประเมินผล

(จัดการสอบและผู้คุมสอบในส่วนของอาจารย์, จัดการส่ง-รับข้อสอบให้ผู้ตรวจ,

จัดประชุมเพื่อตัดเกรด ฯลฯ)

หมายเหตุ: กรรมการภาคฯ เป็นผู้ดูแลการออกข้อสอบ

5. จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออ่านนอกเวลา และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

6. พิจารณาปัญหาการลงทะเบียน การเรียนการสอน และการสอบของนักศึกษา

เพื่อเสนอกรรมการภาคฯพิจารณา

7. พิจารณาเสนอแผนการใช้งบประมาณ (ร่วมกับหัวหน้าภาคฯ และกรรมการภาคฯ ฝ่ายวางแผนฯ)

 

 

กรรมการภาคฯ ฝ่ายหลักสูตรปริญญาตรี

1. วางแนวทาง/เตรียมการประเมิน, ปรับปรุง, พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร

2. จัดตารางสอนและผู้สอน (ร่วมกับฝ่ายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ฝ่ายหลักสูตรปริญญาโท และฝ่ายบริการสังคมและประสานงานต่างประเทศ)

3. ประเมินและวางแผนบุคลากร (ร่วมกับฝ่ายหลักสูตรปริญญาโท และฝ่ายบริการสังคมและประสานงานต่างประเทศ)

4. พิจารณาปัญหาและคำร้องเรื่องการลงทะเบียน/การเรียนของนักศึกษาเพื่อเสนอกรรมการภาคฯพิจารณา

5. พิจารณาเสนอแผนการใช้งบประมาณ (ร่วมกับหัวหน้าภาคฯ และกรรมการภาคฯ ฝ่ายวางแผนฯ)

หมายเหตุ: การเรียนการสอนแต่ละวิชา ผู้สอนเป็นผู้ดำเนินการ

 

 

กรรมการภาคฯ ฝ่ายหลักสูตรปริญญาโท

1. วางแนวทาง/เตรียมการประเมิน, ปรับปรุง, พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร

2. จัดตารางสอนและผู้สอน (ร่วมกับพื้นฐานและปริญญาตรี)

3. ประเมินและวางแผนบุคลากร (ร่วมกับฝ่ายปริญญาตรีและฝ่ายต่างประเทศ)

4. ดูแลการรับนักศึกษาใหม่ และจัดอาจารย์ที่ปรึกษา

5.  ดำเนินการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์

6. พิจารณาจัดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประธานกรรมการและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษา

7. ดำเนินการให้วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือดำเนินการให้ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีการจัดพิมพ์รายงานการประชุม (proceeding)

8. วางแผนและจัดทำงบประมาณของโครงการปริญญาโท

 

 

กรรมการภาคฯ ฝ่ายบริการสังคมและประสานงานต่างประเทศ

1. วางแนวทาง/เตรียมการประเมิน, ปรับปรุง, พัฒนาเนื้อหาและตำรา ท.160 ร่วมกับฝ่ายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

2. ดูแลการจัดรายวิชาหรือหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติในโครงการแลกเปลี่ยน

3. ดูแลการจัดส่งอาจารย์ไปสอนยังมหาวิทยาลัยคู่สัญญา

4. ดูแลโครงการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ และพัฒนาตำราสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ

5. จัดอบรมให้แก่หน่วยงานที่ติดต่อขอความร่วมมือหรือให้ความรู้แก่สาธารณะตามความเหมาะสม

6. จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่หน่วยงานที่ติดต่อมาตามความเหมาะสม

7. พิจารณาเสนอแผนการใช้งบประมาณ (ร่วมกับหัวหน้าภาคฯ และกรรมการภาคฯ ฝ่ายวางแผนฯ)

8. ทำข้อสอบจัดระดับผู้เรียนวิชาพื้นฐานโครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษร่วมกับฝ่ายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน

 

 

กรรมการภาคฯ ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

1. วางแผนและดูแลการใช้งบประมาณ (ร่วมกับหัวหน้าภาคฯ)

2. วางแผนและจัดหาพัสดุและครุภัณฑ์

3. ดูแลและเตรียมการเรื่องการประกันคุณภาพ

 

 

กรรมการภาคฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

1.วางแผนดูแลด้านกิจการนักศึกษา

2.จัดกิจกรรมและส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

3.ประชาสัมพันธ์ติดต่อสื่อสารระหว่างภาควิชาฯ กับนักศึกษา/ศิษย์เก่า

4.พิจารณาทุนนักศึกษา

  

 

กรรมการและเลขานุการภาควิชาฯ  - อาจารย์วชิราภรณ์  รุ่งโรจน์ชนาทิพย์

1. ดูแลจัดการประชุมกรรมการภาคฯ และการประชุมภาคฯ

2. วางแผนและดูแลการจัดส่งบุคลากรไปทำงานร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย (พิจารณาร่วมกับหัวหน้าภาคฯ เช่น การจัดอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาใหม่, กรรมการชุดต่างๆ ที่คณะ/มหาวิทยาลัยขอมาโดยไม่ระบุชื่อ)

3. ดูแลสวัสดิการบุคลากร

4. ประสานงานและประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกภาควิชาฯ

 

เหรัญญิกภาควิชาฯ  - อาจารย์รจเรข รุจนเวช 

บรรณาธิการวารสารวรรณวิทัศน์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต จุลวงศ์

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)   

99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 12121 

Tel.   0-26965677

Fax.  0-2696-5619

ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

Tel.    02-6132646  

Fax.    02-2220869

       ภาควิขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มธ.

             www.tu.ac.th

             www.arts.tu.ac.th