The 8th International Conference on Language and Communication 2017 - ข่าวศูนย์วิจัย ศิลปศาสตร์ รังสิต

The 8th International Conference on Language and Communication 2017

หมดเขตวันที่: 02 ธ.ค. 2560 เหลือ 11 วัน
อ่านแล้ว : 131
รายละเอียด

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กำหนดวันจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 The 8th International Conference on Language and Communication 2017
        ในหัวข้อ "Reclaiming Language, Communication and Culture for a Sustainable Society"
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์  คุณหญิงปัทมา  ลีสวัสดิ์ตระกูล 
อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
        โดยมีกำหนดวันเวลาสำหรับกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
1. วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อเพื่อขอรับการพิจารณา          วันที่ 2 ตุลาคม 2560
2. การลงทะเบียน
    2.1 ผู้นำเสนอผลงานวิจัย                                              ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2560
    2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
          - ลงทะเบียนก่อนกำหนด                                        ภายใน วันที่ 31 ตุลาคม 2560
          - ลงทะเบียนและชำระเงินปกติ                                 ภายใน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
               

ไฟล์แนบ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ.pdf