เอกสาร


ทุนเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการต่างประเทศ

ทุนสมทบสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ (สำหรับอาจารย์)

ทุนสนับสนุนการเขียนตำรา คณะศิลปศาสตร์

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ (สำหรับอาจารย์)

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

ทุนสนับสนุนการทำเอกสารทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ตำรา คณะศิลปศาสตร์

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จริยธรรมการวิจัยในคน

 

การติดต่อ


งานศูนย์วิจัย (ชั้น 3 ห้อง ศศ.รศ.321)
ที่อยู่: งานศูนย์วิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
    99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2696-5223 แผนที่

ข่าวเด่นประจำวัน
เกี่ยวกับเว็บไซต์


อัพเดทเมื่อ: 27/10/2559 | NEW SYSTEM
Web Developer: Teerawat Sriwattanang
แนะนำให้ใช้เบราเซอร์  และ เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน
© Faculty of Liberal Arts. All right reserved 2015-2020
Powered By: