• images/slideshow/01.jpg
 • images/slideshow/02.jpg
 • images/slideshow/03.JPG
 • images/slideshow/04.JPG
 • images/slideshow/05.jpg
 • images/slideshow/06.jpg
 • images/slideshow/07.jpg
 • images/slideshow/08.jpg
 • images/slideshow/09.jpg
 • images/slideshow/10.jpg
 • images/slideshow/11.jpg
 • images/slideshow/12.jpg
 • images/slideshow/13.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการโครงการ "รู้จัก AUN - QA ระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร" 

กำหนดการโครงการ "เรียนรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร" 

การกำหนดเนื้อหาของรายงานการประเมินตนเองที่ต้องมี

กำหนดการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ประจำการศึกษา 2556  (รายละเอียดการประเมิน)

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า (แจ้งวัน / เวลา / สถานที่ / ภาควิชา)

กำหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำการศึกษา 2556  

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICQA 2014 

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

โครงการระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEX 

รายชื่อผู้ผ่านการอบรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ปี 2557-2558 

รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรของ สกอ. ปีการศึกษา 2557-2558 

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและคณะ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินการศึกษ าภายในระดับหลักสูตรและคณะ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2557

รายนามผู้ผ่านอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (รุ่นที่ 1)

รายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (รุ่นที่ 2)

 

...............................................................................................

 

.....................................................................................................

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร. 02-696-5224
E-mail: qa_larts@hotmail.com