• images/slideshow/01.jpg
 • images/slideshow/02.jpg
 • images/slideshow/03.JPG
 • images/slideshow/04.JPG
 • images/slideshow/05.jpg
 • images/slideshow/06.jpg
 • images/slideshow/07.jpg
 • images/slideshow/08.jpg
 • images/slideshow/09.jpg
 • images/slideshow/10.jpg
 • images/slideshow/11.jpg
 • images/slideshow/12.jpg
 • images/slideshow/13.jpg

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์


           
คณะศิลปศาสตร์ ให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต ดังนั้น คณะศิลปศาสตร์จึงกำหนดนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ ดังนี้

            1. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่ผลักดันให้การดำเนินงานของคณะฯ ไปสู่ทิศทางที่พึงประสงค์  ดังนั้นคณะศิลปศาสตร์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างครอบคลุมทุกระดับและทุกด้าน ได้แก่

 

                        (1) คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์

                        (2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ

                        (3) คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

                        (4) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศคณะศิลปศาสตร์

                        (5) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์

 

            2. ผลการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งที่คณะศิลปศาสตร์จะได้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในรายงานการประเมินตนเองจะแสดงผลการประกันคุณภาพอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเสนอแนะแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

            3. คณะศิลปศาสตร์มีเป้าประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางวิชาการและเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน คณะฯ ได้นำผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงคุณภาพของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ

            4. หน่วยงานภายในคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ ภาควิชา/โครงการพิเศษ จัดทำรายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร และสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะฯ และนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาการดำเนินงาน

            5. คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายพัฒนาระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลงานวิจัย ฯลฯ

 

การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์

            คณะศิลปศาสตร์มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

            1. คณะศิลปศาสตร์มีการจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะ ภาควิชา และ

สำนักงานเลขานุการคณะ

            2. คณะศิลปศาสตร์ได้กำหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                        2.1 จัดทำแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์          ปีการศึกษา 2557         แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558) และเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์เพื่อพิจารณา

                        2.2 กำหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ในภาพรวมของคณะฯ และเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์เพื่อพิจารณา

                        2.3 กำหนดตัวบ่งชี้สะท้อนเอกลักษณ์ของคณะฯ และเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะ

ศิลปศาสตร์เพื่อพิจารณา

                        2.4 กำหนดแผนกลยุทธ์/แผนงานการบริหารสถาบันให้เกิดเอกลักษณ์ของคณะได้ด้าน     “ความหลากหลายและเสรีภาพทางวิชาการ” และเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการประจำคณะศิลปศาสตร์เพื่อพิจารณา

                        2.5 ภาควิชา/โครงการพิเศษ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ในระดับหลักสูตร

                        2.6 ภาควิชา/โครงการพิเศษ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

                        2.7 สำนักงานเลขานุการคณะทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพของคณะศิลปศาสตร์

                        2.8 คณะศิลปศาสตร์จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพในภาพรวม และนำผลที่ได้ไปปรับปรุงการทำงานของคณะฯให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา

                        2.9 คณะศิลปศาสตร์จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีการศึกษาให้ทางมหาวิทยาลัย

ภายในระยะเวลาที่กำหนด

            3. การตรวจสอบระบบประกันคุณภาพจากหน่วยงานภายในและภายนอก สำนักงานส่งเสริมมาตรฐานและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะแจ้งคณะฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากทางมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก

 

การบริหารงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปะศาสตร์

            คณะศิลปศาสตร์มีคณะกรรมการเพื่อการประกันคุณภาพ ดังต่อไปนี้

 

            1. คณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ มีหน้าที่

                        1.1 กำหนด ดูแล กำกับนโยบายให้เป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และของคณะศิลปศาสตร์

                        1.2 วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทุกประเภท และนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารพิจารณาดำเนินการ

                        1.3 สร้างระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ทั้งในระดับคณะฯ และระดับภาควิชา/โครงการพิเศษ

                        1.4 วางแผนงาน ติดตาม ประเมิน พัฒนา แก้ไข ปรับปรุงการดำเนินการตามผลการประเมิน

                        1.5 ส่งเสริมการประกันคุณภาพของคณะฯ ในทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำในทุกระดับ

 

            2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา / หน่วยงานเทียบเท่า มีหน้าที่

                        2.1 เชื่อมโยงและประสานงานระหว่างคณะและภาควิชา/โครงการพิเศษ ในการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

                        2.2 สร้างความเข้าใจการทำงานด้านการประกันคุณภาพในสังกัดของตนเอง และมีบทบาทด้านต่างๆ ในการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนา

                        2.3 เป็นผู้รับผิดชอบหลักหรือเป็นผู้ร่วมจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสังกัด

                        2.4 จัดเก็บและให้ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะศิลปศาสตร์

                        2.5. เสนอความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร

 

            3. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่

                        3.1 สร้างมาตรฐานการทำงานของสำนักงานเลขานุการคณะโดยการทบทวนขอบเขตภาระงานของแต่ละฝ่าย วิเคราะห์สัดส่วนภาระงานและจำนวนบุคลากรของแต่ละแผนก

                        3.2 ปรับปรุงวิธีการทำงาน การจัดเก็บข้อมูล และสร้างระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลของแต่ละแผนกให้เป็นเอกภาพ

                        3.3  สร้างระบบเชื่อมโยงการทำงานระหว่างแต่ละแผนกเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

                        3.4 สร้างระบบควบคุมภายในและการประเมินตนเองเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีทิศทางและมีระบบเพื่อให้เกิดมาตรฐานการทำงาน

 

            4. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่

                        4.1 สร้างระบบและแผนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์

                        4.2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าว ความเคลื่อนไหว และการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ของงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ/ภาควิชา และสำนักงานเลขานุการคณะ โดยดำเนินการในเชิงรุก

                        4.3 ส่งเสริมความเข้าใจอันดีในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาให้ประชาคมศิลปศาสตร์

                        4.4. ติดตามงานและประเมินผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ตามผลประเมิน

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร. 02-696-5224
E-mail: qa_larts@hotmail.com