• images/slideshow/01.jpg
 • images/slideshow/02.jpg
 • images/slideshow/03.JPG
 • images/slideshow/04.JPG
 • images/slideshow/05.jpg
 • images/slideshow/06.jpg
 • images/slideshow/07.jpg
 • images/slideshow/08.jpg
 • images/slideshow/09.jpg
 • images/slideshow/10.jpg
 • images/slideshow/11.jpg
 • images/slideshow/12.jpg
 • images/slideshow/13.jpg

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

 

คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศิลปศาสตร์

1. รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา                     ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวางแผน รองประธานกรรมการ
4. รองศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย  กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ สินธุประมา กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิระโรจนานันท์ กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดาวรรณ สินธุประมา กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล เทียมถนอม กรรมการ
9. อาจารย์กรัณยา ชัยรัตน์ กรรมการ
10. อาจารย์สังวาลย์ คงจันทร์ กรรมการ
11. อาจารย์ศุภลัคน์ เตชะพงศธร กรรมการ
12. อาจารย์ไพลิน ปิ่นสำอางค์ กรรมการ
13. อาจารย์ศุภวิทย์ ถาวรบุตร กรรมการ
14. อาจารย์นิติพงศ์ พิเชษพันธุ์ กรรมการ
15. เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ
16. หัวหน้างานนโยบายและแผน กรรมการ
17. หัวหน้างานศูนย์วิจัย กรรมการ
18. นายรัตนพล เรืองรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
19. นายสุรชัย เพ่งงาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
   

คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

1. รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา                     ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ
3. เลขานุการคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ
4. หัวหน้างานบริการการศึกษา กรรมการ
5. หัวหน้างานบริหารและธุรการ กรรมการ
6. หัวหน้างานการคลัง กรรมการ
7. หัวหน้างานนโยบายและแผน กรรมการ
8. หัวหน้างานพัสดุ กรรมการ
9. รักษาการหัวหน้างานบัณฑิตศึกษา กรรมการ
10. หัวหน้างานศูนย์วิจัย กรรมการ
11. หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
12. รักษาการหัวหน้างานโครงการบริการสังคม กรรมการ
13. นางพรรณณมาศ ประทุมธารารัตน์ กรรมการ
14. นางสาวกนกวรรณ ตรีธัญญา กรรมการ
15. นางสาวชมพูนุช รุ่งมา กรรมการ
16. นางสาวชนิตา คีมกระโทก กรรมการ
17. นางสาวปิยะฉัตร รสานนท์ กรรมการ
18. นางสาวปราณี สินกั่ว กรรมการ
19. นางสาวรัตนา บุบผามาตะนัง กรรมการ
20. นางสาวสุกัญญา แอนดะริส กรรมการ
21. นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งจันทร์ กรรมการ
22. นางสาวสุรัตดา แฝงด่านกลาง กรรมการ
23. นางสาวเสาวธาร เข็มทองคำ กรรมการ
24. นางสาวพัชรภรณ์ ทับทิมเทศ กรรมการ
25. นายสิทธิชัย ลัดลอย กรรมการ
26. นายสนธินันท์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ
27. นางรชยา ดลลัชนัย กรรมการ
28. นางสาวอัญชลิน คูรัตน์ กรรมการ
29. นางสาวรุ่งทิวา แสงแก้ว กรรมการ
30. นางสาววดี กสิโสภา กรรมการ
31. นายณัฐวุฒิ สง่างาม กรรมการ
32. นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณบัตร์ กรรมการ
33. นางสาวสุภาพร ทิฐิกัจจธรรม กรรมการ
34. นายรัตนพล เรืองรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
35. นายสุรชัย เพ่งงาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
   

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์

1. รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา                     ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดียู ศรีนราวัฒน์ กรรมการ
4. รองศาสตราจารย์สีปาน ทรัพย์ทอง กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิรา ฉัตรพรรณรังสี กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาเนา วรัญญู กรรมการ
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณวรรณ กำธรเกียรติ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดาวรรณ สินธุประมา กรรมการ
10. อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ กรรมการ
11. อาจารย์ ดร.เดโชพล เหมนาไลย กรรมการ
12. อาจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิภานุเดช กรรมการ
13. อาจารย์ ดร.นิภาพร รัชตพัฒนากุล กรรมการ
14. อาจารย์ ดร.ปิรัญญา บุนนาค กรรมการ
15. อาจารย์ ดร.สายัณห์ กอเสถียรวงศ์ กรรมการ
16. อาจารย์ ดร.สุวรรณรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข กรรมการ
17. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ กรรมการ
18. อาจารย์ ดร.ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์ กรรมการ
19. อาจารย์เกียรติศักดิ์ จังเจริญจิตต์กุล กรรมการ
20. อาจารย์จีรวรรณ ศรีวงษ์ กรรมการ
21. อาจารย์จุฑามาศ ประมูลมาก กรรมการ
22. อาจารย์เฉลิมเกียรติ สุขเอียด กรรมการ
23. อาจารย์ธเนศ ปุรณสุธีมงคล กรรมการ
24. อาจารย์ธาริตา อินทนาม กรรมการ
25. อาจารย์ธาวินี จรัสโชติกุล กรรมการ
26. อาจารย์นทีพร แก้วคง กรรมการ
27. อาจารย์น้ำเพชร จินเลิศ กรรมการ
28. อาจารย์บัณฑูร ราชมณี กรรมการ
29. อาจารย์บุษราพร บุพทักษิณ กรรมการ
30. อาจารย์ปุญชรัศมิ์ เตชะวชิรกุล กรรมการ
31. อาจารย์ผนิดา ชื่นมนุษย์ กรรมการ
32. อาจารย์พัฒนกิจ ชอบทำกิจ กรรมการ
33. อาจารย์นิธิมา เนื่องจำนงค์ กรรมการ
34. อาจารย์ภัทธิพงษ์ ศิริปัญญา กรรมการ
35. อาจารย์วรรณกนก พรหมเดชะ กรรมการ
36. อาจารย์วิชนี ศรีสนิท กรรมการ
37. อาจารย์ศุภวิทย์ ถาวรบุตร กรรมการ
38. อาจารย์สุทธิชล โพธิรังษี กรรมการ
39. อาจารย์อรสุธี ชัยทองศรี กรรมการ
40. นายรัตนพล เรืองรัตน์ กรรมการและเลขานุการ
41. นายสุรชัย เพ่งงาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   
   

คณะกรรมการการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

1. รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา                     ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา
3. อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ณ ระนอง ประธานกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรจิตต์ เดชอมรชัย กรรมการ
5. อาจารย์ชนยา ด่านสวัสดิ์ กรรมการ
6. อาจารย์นิติพงศ์ พิเชฐพันธุ์ กรรมการ
7. อาจารย์อำนาจ ปักษาสุข กรรมการ
8. อาจารย์นาวิน วรรณเวช กรรมการ
9. นายรัตนพล เรืองรัตน์ กรรมการ
10. นางสาวสุรัตดา แฝงด่านกลาง กรรมการ
11. นายสุรชัย เพ่งงาม กรรมการและเลขานุการ

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121 โทร. 02-696-5224
E-mail: qa_larts@hotmail.com