February 2018
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
3175
TodayToday7
YesterdayYesterday11
This_WeekThis_Week10
This_MonthThis_Month374
All_DaysAll_Days3175

 

 

                    

              มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ขึ้นโดยเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2505 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปริญญาตรีมีความรู้ทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ให้สูงเพียงพอก่อนจะเข้าศึกษาแขนงวิชาเฉพาะด้าน ซึ่งจัดสอนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

   

             สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์เป็นสาขาวิชาหนึ่งในห้าสาขาวิชาเอกของคณะศิลปศาสตร์มาตั้งแต่การก่อตั้งคณะ ซึ่งอีก 4 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติ โดยเริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2507 เพราะนักศึกษาต้องศึกษาวิชาพื้นฐานเป็นเวลา 2 ปีก่อน คือ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2505 – ปีการศึกษา 2506 และจึงเริ่มเรียนหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์ในปีการศึกษา 2507    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสาขาวิชาฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ    และในปีการศึกษา 2533  สาขาวิชาฯ  ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น       ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับวิทยาการใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในงานห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์

  

            ต่อมาใน พ.ศ.2539 คณะศิลปศาสตร์ได้ปรับปรุงระบบการบริหารงานและจัดตั้งภาควิชาต่าง ๆ ขึ้น เนื่องจากสาขาวิชาที่มีแต่เดิมต้องรับภาระงานสอนทั้งในปริญญาตรีและปริญญาโท ตลอดจนความหลากหลายของสาขาวิชาซึ่งยากที่จะรวมกันได้ ประกอบกับปริมาณงานของแต่ละสาขาวิชามีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้ตั้งสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ออกเป็น 14 ภาควิชา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ บริหารงานเป็นอิสระภายใต้คณะศิลปศาสตร์