Copyright 2019 - LANGUAGES CENTER

 

 

>>ภาษาอังกฤษ 

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ : ฟัง-พูด- อ่าน-เขียน ( English Skills Development)  

ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ ไวยากรณ์ คำศัพท์ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน

ทักษะทุกด้านและสามารถนำไปใช้ในการศึกษา การทำงาน และในชีวิตประจำวัน

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. สนทนาภาษาอังกฤษ : ( English Conversation ) 

ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการฟัง ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์และสำนวนที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวัน

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3. ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ ( English Grammar and Uses )  

ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ผู้เรียนจะเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างถ่องแท้ เน้นการฝึกฝนให้ผู้เรียนจดจำกฎเกณฑ์ไวยากรณ์

ได้เป็นอย่างดีแล้วจึงฝึกฝนการใช้ความรู้ไวยากรณ์ในการอ่านบทความสั้น ๆ และเขียนประโยค ทำให้ผู้เรียนเข้าใจไม่เพียงแต่ท่องจำกฎได้เท่านั้น แต่ยังสามารถนำ

ไวยากรณ์ไปใช้ได้จริงด้วยมีการแบ่งบทเรียนชัดเจนตั้งแต่ระดับพื้นฐานและระดับสูงขึ้น เพื่อเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และ ได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4. การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ( Listening – Speaking in business )

ฝึกทักษะการฟัง – พูด การสนทนาทั่วไปและการสนทนาธุรกิจ เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อการขาย การตลาด

การนำเสนอผลงาน การนัดหมายการสัมภาษณ์งาน

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียน   (Sentence Structure for Reading and Writing)

ผู้เรียนจะได้ศึกษาโครงสร้างประโยคพื้นฐานไปจนถึงประโยคซับซ้อนแบบต่าง ๆ  และประโยคความรวม   รวมทั้งสามารถวิเคราะห์

โครงสร้างประโยคได้  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการอ่านและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งในการเรียนและในชีวิตประจำวัน

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน :  (Brush up your English)

เน้นกลุ่มผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่มากนัก หรือขาด การฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมานาน ผู้เรียนจะได้ศึกษาโครงสร้างของ

ภาษาอังกฤษนับตั้งแต่วิธีการวิเคราะห์เพื่อแยกประเภทของคำ ไปจนถึงการสนทนาภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษ  : (English for Email)

ผู้เรียนจะได้ศึกษาวิธีการเขียน E- mail ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ   : (Business Writing)

ศึกษาคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคและรูปแบบการเขียนจดหมายทางธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่

การเขียนบันทึกข้อความเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆในองค์กร การเขียน e-mail เพื่อสื่อสารในและนอกองค์กร

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. การนำเสนองานภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ  : (Professional Presentation in English ) 

ศึกษาศัพท์ สำนวน รูปแบบและเทคนิคการนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ ฝึกฝนการนำเสนองานแบบปากเปล่า

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. การออกเสียงภาษาอังกฤษ  :  (English Pronunciation)

ศึกษาระบบเสียงภาษาอังกฤษ และฝึกฝนการออกเสียงที่ถูกต้องทั้งในระดับตัวอักษร คำ วลี ประโยค

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC : (TOEIC Preparation )

ศึกษาคำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับการสอบเข้าทำงาน โดยเฉพาะงานสายการบิน

การโรงแรม งานสำนักงานที่สอบเลื่อนตำแหน่ง โดยใช้ข้อสอบ TOEIC ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการอ่านเพื่อความเข้าใจและการวิเคราะห์

การอ่านรวดเร็ว เพื่อจับประเด็น ศึกษากุญแจหลัก 10 ดอก เพื่อพิชิตข้อสอบส่วนไวยากรณ์ รวมถึงพัฒนาทักษะการฟัง และฝึกฝนการฟัง

เพื่อหาคำตอบ วิชานี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้าทำงานในธุรกิจที่ใช้ข้อสอบ TOEIC

     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ IELTS : (International English Language Testing System)

- ศึกษาเทคนิคการทำข้อสอบ IELTS

- เหมาะกับผู้ที่ต้องการสอบเพื่อศึกษาต่ออังกฤษ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

- Part Writing : เทคนิคการเขียนให้ตรงใจ ตอบให้ตรงจุด

- Part Reading : พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความและวิเคราะห์เรื่อง

- Part Listening : ฝึกฟังเพื่อจับประเด็น เน้นฟังเพื่อหาคำตอบ

- Part Speaking : การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการพูดและสัมภาษณ์อย่างมีประสิทธิภาพ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEFL iBT  :(Internet-based TOEFL iBT )

ศึกษาเทคนิคการทำข้อสอบ TOEFL iBT ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เน้นฝึกฝนทักษะที่มักเป็นปัญหากับผู้เข้าสอบ

เช่นการถอดความ การเติมข้อความที่เหมาะสม การหานัยของเนื้อความสำหรับการอ่าน การจับประเด็นและเนื้อความเฉพาะของบทสนทนา

ในชีวิตประจำวันและการบรรยายเชิงวิชาการ แนวทางการเรียบเรียงความเพื่อเพิ่มคะแนนและเทคนิคการเขียนให้ตรงประเด็นในส่วนของการเขียน

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TU-GET   ( English for Graduation Examination)

ฝึกฝนการทำข้อสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประเภทต่างๆ ตามแนวข้อสอบ TU-GET , CU-TEP นิด้า เกษตรศาสตร์  และมหิดล

 

 

f t g m
93439
TodayToday175
YesterdayYesterday220
This_WeekThis_Week278
This_MonthThis_Month3183
All_DaysAll_Days93439