Copyright 2019 - LANGUAGES CENTER

 

 

>>วิชาที่เปิดอบรมทั้งหมด

 ภาษาอังกฤษ

-ไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษ  (English Grammar and Uses)

- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษฟัง-พูด-อ่าน-เขียน

- สนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

ภาษาญี่ปุ่น

ศึกษาระบบเสียงและอักษรญี่ปุ่น คือ Hiragana และ Katakana คำทักทาย ในชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง ฯลฯ

จีนกลาง

ศึกษาระบบเสียง เรียนรู้การฝึกออกเสียงโดยอาศัยสัทอักษรระบบ Pinyin  เพื่อให้พูดออกเสียงภาษาจีนกลางได้ถูกต้องตามมาตรฐาน  และศึกษาระบบไวยากรณ์ เพื่อให้เข้าใจระเบียบโครงสร้างของภาษาจีนกลาง สามารถผูกประโยคง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ภาษาเยอรมัน

เรียนรู้การออกเสียงและกฎไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพื่อใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจำวันและซับซ้อนตามระดับวิชา

 ภาษาฝรั่งเศส

ศึกษาการออกเสียงและกฎไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  เพื่อใช้สื่อสารได้ในชีวิตประจำวันตามลำดับ

ภาษาสเปน

เรียนรู้การออกเสียง ฝึก ทักษะฟัง พูด อ่านและเขียน เรียนรู้ไวยากรณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนำไปใช้ในการสนทนาสื่อสารในรูปแบบ ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 

 ภาษาอิตาเลี่ยน

เรียนรู้การออกเสียงและกฎไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง การพูด   การอ่านและการเขียนในระดับต้น เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 

ภาษาอาหรับ

รียนรู้การออกเสียง ไวยากรณ์พื้นฐานฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อการสนทนาในชีวิตประจำวันและสนทนาทางธุรกิจ   พร้อมทั้งศึกษาประวัติศาสตร์อาหรับ

ภาษารัสเซีย

เรียนรู้การออกเสียง  และกฎไวยากรณ์พื้นฐานฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อสื่อสารง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน 

ภาษาพม่า

ศึกษาภาษาพม่าเบื้องต้นที่ให้ฝึกฝนทักษะการฟัง  พูด อ่าน เขียน เริ่มจากการศึกษาความเป็นมาของภาษาพม่า  การศึกษาหน่วยเสียง ศึกษาไวยากรณ์ทั้งระบบหน่วยคำ  

และสร้างประโยคง่ายๆ ฝึกฝนการสนทนาที่ใช้ประโยคง่ายๆ โดยจะเน้นเกี่ยวกับบทสนทนาที่เกี่ยวข้อง กับชีวิตประจำวัน  ศัพท์ทั้งหลายจึงเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่บ้าน  

ห้องเรียน การนับ การถามหาทิศทาง  การแนะนำตัวเอง การถามข่าวคราว เป็นต้น  ช่วงท้ายของแต่ละบทจะมีแบบฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเอง

ภาษาเกาหลี

เรียนรู้การออกเสียงและกฎไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในระดับต้น เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

- บุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

- บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

- บุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาเกาหลี สเปน  ภาษาอิตาเลียน ภาษารัสเซีย  ภาษาอาหรับ  เกาหลี

 

หมายเหตุ 

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ อำนวยความสะดวก แก่ผู้อบรมในการออกบัตรอนุญาตนำรถเข้ามหาวิทยาลัย (ชั่วคราว)

(1คัน / ผู้อบรม 1 ท่าน) โปรดแจ้งรายละเอียด ทะเบียนรถ สี ยี่ห้อ ในใบสมัครอบรม (เขียนด้วยตัวบรรจงชัดเจน)ทั้งนี้ ต้องดำเนินการภายในสัปดาห์แรกของ

การเปิดอบรม เมื่อพ้นจากนี้แล้วทางโครงการฯ มิอาจดำเนินการออกใบอนุญาตให้ท่านได้อีก และมหาวิทยาลัยอาจไม่อนุญาตให้ท่านนำรถเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย

  

 

f t g m
93439
TodayToday175
YesterdayYesterday220
This_WeekThis_Week278
This_MonthThis_Month3183
All_DaysAll_Days93439