ปีการศึกษา 2560

1. แนวปฏิบัติที่ดี จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน Active Learning 

2. แนวปฏิบัติที่ดี จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยปฏิบัติที่ดี จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย 

 

ปีการศึกษา 2558

1. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมด้านการตรงต่อเวลา 

2. แนวปฏิบัติที่ดี จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย 

 

 หลักการคำนวณค่าใช้จ่ายรายหัวนักศึกษา (Unit Cost) สำหรับโครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 แนวปฏิบัติที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับชุมชน (รวมถึงการบริการวิชาการสู่ชุมชน)จากกรณีศึกษาโครงการ “เก็บตำนานเล่าประวัติศาสตร์” 

- LISKM_BestPractice2557 

- แนวปฏิบัติที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับชุมชน จากกรณีศึกษาโครงการ รังสิต-เชียงราก เรื่องสามัญประจำบ้าน 

- เทคนิคการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมด้านการตรงต่อเวลา ภาควิชาภาษาบรรณารักศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

- แนวปฏิบัติที่ดีจาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มธ.