คำสั่งคณะศิลปศาสตร์

ที่ 243/2556

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้คณะศิลปศาสตร์

 

1. คณบดี ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผน และมาตรฐานการศึกษา  ที่ปรึกษา 
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ที่ปรึกษา
4.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน และมาตรฐานการศึกษา ที่ปรึกษา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤตย์  นิ่มสมบุญ  ประธาน
6.  อาจารย์ศุภลัคน์  เตชะพงศธร กรรมการ
7. อาจารย์บัณฑูร ราชมณี  กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ สินธุประมา  กรรมการ
9.  รักษาราชการในตำแหน่งเลขานุการคณะศิลปศาสตร์               กรรมการ
10.  นางสาวสุรัตดา แฝงด่านกลาง กรรมการ
11. นายชินกฤต คงอยู่ กรรมการและเลขานุการ