ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองภาษาเยอรมัน

 

          Deutsches Zentrum เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบครบวงจรสำหรับนักศึกษาที่ศึกษาและสนใจ ภาษาเยอรมัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง พัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน และฝึกฝนทักษะภาษาเยอรมันให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมันผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย และออนไลน์ ตลอดจนเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้พบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ทั้งเชิงวิชาการและเชิงสังคม

 

ที่ตั้ง                          ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เวลาเปิดให้บริการ         จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 19.00 น. (ปิดวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์)

บริการ                       -    หนังสือ ตำรา วารสาร เอกสารประกอบการเรียนภาษาเยอรมัน

                               -    สื่อมัลติมีเดีย เช่น CD, DVD (สื่อการเรียนการสอนและภาพยนตร์ภาษาเยอรมัน)

                               -    คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

                               -    สถานที่สำหรับอ่านหนังสือ ค้นคว้า ฝึกฝน พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 

                               -    อุปกรณ์สำหรับทำกิจกรรมและสร้างสรรค์งานเพื่อการเรียนรู้