การเข้าศึกษา

 

o   การรับเข้าศึกษา

ภาควิชาภาษาเยอรมันรับนักศึกษาผ่านระบบ admission จำนวน 25 คน แบ่งเป็น

1.       รับตรงผ่านระบบ admission (เลือกสาขาวิชาภาษาเยอรมันโดยตรง) จำนวน 20 คน

2.       รับจากส่วนกลาง (ศิลป์รวม) จำนวน 5 คน

 

 

o               คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษา

                  1.       ต้องเคยเรียนภาษาเยอรมันในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ศิลป์เยอรมัน) หรือ เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน

                            ไม่น้อยกว่า 10 เดือน หรือ มีความรู้ภาษาเยอรมันในระดับที่เทียบเท่า (ไม่ต่ำกว่า A2 ตามกรอบมาตรฐานยุโรป) โดยต้องมีหลักฐานยืนยัน 

                   2.       ต้องมีคะแนนสอบ PAT ภาษาเยอรมัน