อาจารย์

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดาวรรณ สินธุประมา

          ประกาศนียบัตรชั้นสูง การสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ

          Universität Kassel, Germany

          อม. ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรรดา ทามุระ

          M.A. ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน Philipps-Universität Marburg, Germany

          ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

       อาจารย์สุทธิชล โพธิรังษี

       อม. ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

       อบ. ภาษาเยอรมัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

       อาจารย์คงกฤช พุกกะมาน

        อม. ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

 

         อาจารย์ดนยา ตันติสันติสม

         อม. ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         อบ. ภาษาเยอรมัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

         อาจารย์ศิริมา ศิริทรัพย์สถิตย์

         อม. ภาษาและวรรณคดีเยอรมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

         อบ. ภาษาเยอรมัน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

         อาจารย์กนกขวัญ แก้วแท้

         ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

  

 

         อาจารย์ Andreas Knoop

         M.A. วรรณคดีอังกฤษร่วมสมัย  Eberhard-Karls Universität Tübingen, Germany

 

 

 

 

          อาจารย์ Anna Chatthong

          M.A. การสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ

          Universität Leipzig, Germany