คณะกรรมการภาควิชา

 

          อาจารย์ดนยา ตันติสันติสม                               หัวหน้าภาควิชา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดาวรรณ สินธุประมา             กรรมการภาควิชา

          อาจารย์สุทธิชล โพธิรังษี                                 กรรมการภาควิชา

          อาจารย์คงกฤช พุกกะมาน                                กรรมการภาควิชา

          อาจารย์ศิริมา ศิริทรัพย์สถิตย์                            กรรมการภาควิชา

          อาจารย์กนกขวัญ แก้วแท้                                 กรรมการภาควิชา           

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรรดา ทามุระ                       กรรมการและเลขานุก