ประวัติภาควิชา

 

การจัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมันเริ่มขึ้นพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2505 และมีพัฒนาการมาเป็นลำดับ ดังนี้

พ.ศ. 2505           เปิดสอนเป็นวิชาพื้นฐาน มีอาจารย์พิเศษชาวเยอรมันเป็นผู้สอน

พ.ศ. 2508           ดำเนินการสอนเป็นวิชาโท อาจารย์ประจำท่านแรกของสาขาวิชาภาษาเยอรมันคือ  อาจารย์ฤทธิเริง อมาตยกุล (พ.ศ.2510 -2513)

พ.ศ. 2512           สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์ผู้อำนวยการการสอนภาษาต่างประเทศของคณะศิลปศาสตร์

                         สาขาวิชาภาษาเยอรมันได้พัฒนา  ขยายการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น และมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาโทหลายครั้ง

พ.ศ. 2535           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย และเริ่มใช้เป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2540           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ปรับปรุง 2540) ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้มีการปรับเงื่อนไขของวิชาเอก

                         และมีการกำหนดกลุ่มวิชาในสาขาวิชาเอกให้ชัดเจนขึ้น

พ.ศ. 2547           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ปรับปรุง 2547) ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย เป็นการปรับจำนวนหน่วยกิตส่วนของวิชาเอก

                         และวิชาเลือกเสรี และเงื่อนไขการเรียนภาษาเยอรมันเป็นวิชาโท โดยเป็นไปตามเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2552           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ปรับปรุง 2552) ได้รับอนุมัติจาก ทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือก

                         สายวิชาเรียนตามความถนัดและ ความสนใจ ได้แก่ สายการแปล สายธุรกิจและการท่องเที่ยว และสายวัฒนธรรมและวรรณคดี

พ.ศ. 2553-2554  ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพือเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2555 (แผนเดิม)

พ.ศ. 2555          ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดร่างหลักสูตรที่ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามรายละเอียดที่

                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำหนดเพิ่มเติม

พ.ศ. 2556          เริ่มใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมัน (ปรับปรุง 2556) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2556

 

 

 

 

 

คณะกรรมการภาควิชา

 

          อาจารย์ดนยา ตันติสันติสม                               หัวหน้าภาควิชา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดาวรรณ สินธุประมา             กรรมการภาควิชา

          อาจารย์สุทธิชล โพธิรังษี                                 กรรมการภาควิชา

          อาจารย์คงกฤช พุกกะมาน                                กรรมการภาควิชา

          อาจารย์ศิริมา ศิริทรัพย์สถิตย์                            กรรมการภาควิชา

          อาจารย์กนกขวัญ แก้วแท้                                 กรรมการภาควิชา           

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภรรดา ทามุระ                       กรรมการและเลขานุก